Return to Content

Våre innspill til statsbudsjettet

03.11.2023

Forum for Miljøteknologi har deltatt i budsjetthøringene og gitt innspill til budsjettbehandlingen. Hovedpunktene i disse innspillene er som følger:

Vi vet at Fastlandsindustrien kan mer enn halvere sine klimagassutslipp innen 2030. Bedriftene har vilje og klare planer for å få dette til.

Og i regjeringens grønne bok kan det se ut som om dette vil skje med dagens politikk. Det er ikke riktig. Dagens politikk legger opp til at utslippskuttene vil skje andre steder i Europa. Det fører til at norsk industri er i ferd med å bli hengende etter i det grønne skiftet. Regjeringen følger ikke sitt eget veikart for et «Grønt industriløft».

Den klimaomstillingen norske industribedrifter står foran er formidabel og krever i mange tilfeller store investeringer i teknologi som hittil ikke er utprøvd i industriell skala. For at industribedriftenes eiere skal tørre å ta slike investeringsbeslutninger, må de ha tillit til norsk industripolitikk og forutsigbarheten i rammebetingelser. Budsjettet bidrar ikke til en slik tillit.

Innstrammingen i CO2-kompensasjonsordningen som er foreslått av regjeringen, er veldig uheldig. For andre år på råd svekker regjeringen industriens viktigste rammebetingelse uten å gi noe som helst forvarsel.

Sammen med andre vesentlige svekkelser i nasjonale vilkår de seneste årene, blant annet reduksjonen i miljøteknologiordningen og endringer i Enovas mandat, fjerner dette forutsigbarheten i norsk industripolitikk. Norge blir et langt mindre attraktivt land for store investeringer i klimateknologi.

Det er helt nødvendig at Enovas mandat endres slik at utslippskutt og energieffektivisering i industrien og kvotepliktig sektor omfattes. Differansekontrakter vil være et egnet virkemiddel for å få til faktiske utslippskutt. Dette har vi også gitt et særskilt skriftlig innspill på (vedlagt).

Vi mener videre at miljøteknologiordningen må styrkes kraftig, etter de siste årenes kraftige svekkelse. Ordningen bør økes til minst 1 mrd kroner. Og vi har bedt komiteen passe på at tilsagnsfullmakten følger med. Den foreslåtte tilsagnsfullmakten er ikke engang nok til å dekke den rammen Regjeringen har foreslått. Samme feil ble gjort i fjor, og måtte rettes i revidert. Se for øvrig vedlagt et særskilt innspill om miljøteknologiordningen.

Rammen for grønne lån og tilhørende tapsavsetninger må økes betydelig for å være relevant for store industriprosjekter.

Og sist med ikke minst må anbefalingene fra Energikommisjonen følges opp raskt både når det gjelder økt kraftproduksjon og energieffektivisering. Regjeringens plan for energieffektivisering, som nylig ble fremlagt, er veldig langt fra den satsing som trengs for å frigjøre kraft i bolig og industri.

20231027 Innspill vedr miljøteknologiordningen
20231027 Innspill til energi- og miljøkomiteen