Return to Content

Historie

Forum for Miljøteknologi ble opprettet i 2008 og består av en rekke av de største bedriftene innen energisektoren, maritim næring samt kraftkrevende og kraftproduserende industri, byggnæringen og papirindustrien.

Sommeren 2008 tok Forum for Miljøteknologi initiativ til at regjeringen skulle utarbeide en nasjonal næringsstrategi for miljøteknologi. Dette arbeidet startet opp vinteren 2009 i et samarbeid mellom Nærings- og handelsdepartementet og Miljøverndepartementet.

Etter omfattende utredningsarbeid og langvarig påtrykk fra FFM vedtok regjeringen og Stortinget høsten 2009 å opprette en egen ordning for miljøteknologi. Forumets hovedbegrunnelse for en slik ordning var og er behovet for virkemidler som er innrettet mot miljøteknologiprosjekter, og som legger til rette for at også store bedrifter finner det formålstjenlig å satse på dette globale vekstmarkedet.

Et av FFMs viktigste resultater har vært Miljøteknologiordningen som trådte i kraft 15. august 2010. Det året ble det bevilget 140 millioner til ordningen. I statsbudsjettet for 2017 ble det bevilget 534,5 millioner kroner til Miljøteknologiordningen. Målet er at bevilgningene skal overskride 1 milliard kroner årlig om 2-3 år. Et økende antall politikere gir uttrykk for at de ser nytten og nødvendigheten av Miljøteknologiordningen.