Return to Content

Kommentarer til Klimautvalget

19.04.2024

FFM mener Klimautvalget 2050 har gjort et grundig og godt arbeid, og vi støtter utvalgets hovedvurdering om at «det er et stort misforhold mellom de uttalte ambisjonene i klimapolitikken og vedtatte virkemidler». Som utvalget påpeker, må troverdigheten til gjennomføring av klimapolitikken styrkes.

Dagens klimapolitikk baseres i stor grad på at Norge skal nå klimamålene gjennom samarbeidet i EU, i praksis ved at utslippskuttene i stor grad vil finne sted andre steder i Europa hvor kostnadene ved utslippskutt på kort sikt er lavere enn i Norge. Dette gjelder både i kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor. Kostnadseffektivitet må være et sentralt hensyn i utforming av klimapolitikken. Men vi er på linje med utvalget i vurderingen av at «hva som er kostnadseffektivt må gjøres på et bredere grunnlag enn bare å se på kostnaden ved enkelttiltak på kort sikt». Norge kan ikke fortsette å oppfylle klimamålene gjennom utslippskutt i andre land. Utvalget påpeker at «en strategi som utsetter alle utslippskutt i Norge til andre, billigere kutt er gjennomført i andre land kan gi en sen og brå omstilling i Norge når man nærmer seg 2050». Dette mener vi er et svært viktig moment som må lede til at Norge løfter ambisjonsnivået kraftig når det gjelder tiltak for utslippskutt i de nærmeste årene fremover. Konsekvensene av å satse på at utslippskuttene skjer utenfor Norge vil være svært uheldige, på kort og på lang sikt.

Les hele høringsuttalelsen her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-nou-2023-25-omstilling-til-lavutslipp-veivalg-for-klimapolitikken-mot-2050-rapport-av-klimautvalget-2050/id3009052/?uid=d3692a44-ff51-4a80-b8d1-e632b3658269