Return to Content

Ytterligere innspill til revisjonen av Enovas mandat

01.10.2020

FFM viser i dette brevet til Klima- og miljødepartementet til tidligere innspill til departementets revisjon av Enovas mandat. Som oppfølging av tidligere møter berører vi i dette innspillet enkelte konkrete problemstillinger og spørsmål som reises. Vi går blant annet nærmere inn på hvordan realisering av utslippskutt før 2030 basert på tilgjengelig teknologi henger sammen med det langsiktige nullutslippsmålet.

20200928 Enovas mandat – innspill til KLD