Return to Content

Vi må investere tungt i utvikling av grønn teknologi

10.03.2015

Notat til Stortingets energi- og miljøkomité vedrørende Meld. St. 13 (2014-2015). Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU.

Regjeringens indikative forpliktelse til FNs klimakonvensjon utgjør ambisiøse, men nødvendige målsetninger. Felles oppfyllelse med EU er et riktig grep.Samtidig må det investeres tungt i norsk teknologiutvikling. Det er nødvendig med tunge virkemidler rettet mot utvikling og bruk av miljøteknologi.

20150305 FFM høringsuttalelse Energi- og miljøkomiteen