Return to Content

Om Forum for Miljøteknologi

PRESENTASJON AV FORUM FOR MILJØTEKNOLOGI

19. 6. 2012
Forum for miljøteknologi – En presentasjon
Presentasjon av Forum for Miljøteknologi

Formålet

Forum for Miljøteknologi er en medlemsorganisasjon som arbeider for å virkeliggjøre medlemsbedriftenes satsinger på miljøteknologiprosjekter til beste for miljøet, bedriftene og samfunnet.
Fornybar energi og miljøteknologi er et av de sterkest voksende markedene i verden. På disse markedene har norsk næringsliv fortrinn i kraft av sin teknologiske kompetanse og erfaring. Riktig utviklet kan disse markedene gi grunnlag for nye produksjonsmåter, omstilling av virksomheter i industrien og nye muligheter også for norsk maritim- og offshore leverandørindustri.

– Selv om norsk leverandørindustri og norske FoU-miljøer har et konkurransefortrinn i kraft av sine erfaringer fra store utbygginger i værharde strøk, er markedene innen fornybar energi på mange måter grunnleggende forskjellige fra offshoremarkedene. Det krever at bedriftene i betydelig grad må omstille sin produksjon for å kunne levere produkter og løsninger til de nye markedene.

– Omstillinger er kostbare og innebærer stor kommersiell risiko ettersom det dreier seg om store og uprøvde markeder. Det forutsetter at myndighetene kan bidra med virkemidler som reduserer risikoen og stimulerer utviklingen av nye løsninger.

Forum for Miljøteknologi har som sitt formål å bidra til at disse forutsetningene blir innfridd. Dette gjøres dels gjennom politisk påvirkning, dels gjennom utredninger med utgangspunkt i bedriftenes egne prosjekter

Samarbeidsmodellen

Forum for Miljøteknologis organisasjonsmodell skiller seg fra de etablerte næringsorganisasjonene ved at den arbeider på tvers av næringssektorene og også inkluderer fagbevegelsen. Modellen bygger på de gode erfaringene fra Maritimt Forum.

Samarbeidet bygger på tre forutsetninger:
– Et felles næringspolitisk program som tar utgangspunkt i klart definerte fellesinteresser
– Det legges vekt på at alle må ha en gevinst av samarbeidet – det må skapes en vinn-vinn situasjon
– Alle må arbeide for hverandres interesser – det skaper en oppgradering av fellesinteressene fremfor et minste felles multiplum.

Alle medlemmene i Forum for Miljøteknologi er representert i styret, som møtes seks-syv ganger i året. I tillegg arbeides det med konkrete prosjekter som er organisert i egne arbeidsgrupper.

Betydningen av å heve myndighetenes kompetanse og kunnskap om forutsetningene for å skape ny næringsvirksomhet innen miljøteknologi.

Det er betydelig politisk oppmerksomhet og interesse for miljøteknologi. De fleste har erkjent at dette er et globalt vekstområde som over tid kan erstatte petroleumsmarkedene etter hvert som petroleumsaktiviteten på norsk sokkel går ned.

For å lykkes kreves en ny politikk og nye virkemidler. Det skyldes at markedet for miljøteknologi er et umodent marked der den kommersielle risikoen er langt høyere enn på mer etablerte markeder.

Forumet har gjennom sitt arbeid dokumentert at det er et stort sprik mellom norske politiske rammevilkår og bedriftenes krav. Dette gjelder på alle områder der norsk næringsliv satser på teknologiutvikling innen både fornybar energi og miljøteknologi. En oversikt utarbeidet av Forum for Miljøteknologi viser at denne foreningens medlemmer har investeringsplaner på disse områdene for flere milliarder kroner. Disse investeringene er betinget av at staten støtter opp om bedriftene i den kritiske utviklingsfasen. Samtidig er dette en god dokumentasjon av hvordan bedriftene vurderer det kommersielle potensialet.

Hva har Forum for Miljøteknologi oppnådd?

Det var Forum for Miljøteknologi som sommeren 2008 tok initiativ til at regjeringen skulle utarbeide en nasjonal næringsstrategi for miljøteknologi. Dette arbeidet startet opp vinteren 2009 i et samarbeid mellom Nærings- og handelsdepartementet og Miljøverndepartementet. Forum for Miljøteknologi er representert i Strategisk råd, som i tillegg til myndighetsrepresentanter består av ledere fra næringslivet, forskningsmiljøene og miljøorganisasjonene.

Videre var det etter langvarig påtrykk og utredninger fra Forum for Miljøteknologi at regjeringen og Stortinget høsten 2009 vedtok å opprette en egen ordning for miljøteknologi. Forumets begrunnelse for en slik ordning er behovet for å få opp virkemidler som er innrettet mot miljøteknologiprosjekter, og som også legger til rette for at også store bedrifter finner det formålstjenlig å satse på dette nye globale vekstmarkedet.

På møtet i Strategisk råd for regjeringens miljøteknologistrategi 12. august 2010 ga statsråd Trond Giske uttrykk for at Forum for Miljøteknologi til nå har vært den viktigste bidragsyteren til regjeringens arbeid med de nye miljøteknologiordningene.