Return to Content

Demonstrasjonsanlegg for fjerning av lystgass ved bruk av ozon

lystozon2Det skal bygges et demonstrasjonsanlegg for fjerning av lystgass ved bruk av ozon ved en av Yara’s fullgjødselfabrikker i Porsgrunn. Yara Technology Centre (YTC) har gjennom forsøk i lab-, pilot og fabrikkskala vist at tilsats av ozon til avgassene fra fullgjødselprosessen kan redusere lystgassutslippet med ~85%.

Det planlagte demonstrasjonsanlegget vil kunne redusere utslippet av lystgass tilsvarende 57.000 tonn CO2 ekv./år. Dersom uttestingen av teknologien er vellykket kan ozon-anlegg installeres ved flere gjødselfabrikker i Yara. Potensiell reduksjon av lystgassutslippet i Yara er ~150. 000 tonn CO2 ekv/år. Dette tilsvarer et redusert klimagassutslipp tilsvarende > 28.000 biler/år.

Pilot- og fabrikkskala- testene har vært utført i nært samarbeid med Redox, et norsk firma som normalt leverer desinfeksjonsløsninger til fiskeri- og havbruksnæringen  basert på ozon. Pilot-testene ble utført i NPK pilotanlegget beskrevet over. Fabrikkskala-testene ble utført i en av fullgjødselfabrikkene ved Yara Porsgrunn.

Total investering i demonstrasjonsanlegget for fjerning av lystgass er ~36 MNOK. I tillegg kommer kostnader for uttesting av teknologien. YTC har fått tilsagn om støtte på inntil 7,5 MNOK  fra Innovasjon Norge. Demonstrasjonsanlegget skal ferdigstilles i løpet av 2017.

lystozon