Return to Content

Notat Klimaplan 2021-2030

17.02.2021

Med regjeringens klimaplan når vi ikke klimamålene i 2030

Norges forpliktelse under Parisavtalen innebærer kutt i klimagassutslippene på 50-55 prosent fram mot 2030 og 90-95 prosent mot 2050. Ved å basere seg på målene i klimaavtalen med EU på 40-43 prosent reduksjon innen 2030, vil ikke Norge nå utslippsmålene nasjonalt. EU vil ventelig stramme inn på disse målsettingene for å nå Parismålet. Klimaplanen vil dermed være utdatert allerede når den blir vedtatt, om ikke Stortinget legger langt større ambisjoner til grunn enn det regjeringen foreslår.

Notat Klimaplan 2021-2030