Return to Content

Forum For Miljøteknologi – Kraftig satsing på miljøteknologi for å nå mål i paris-avtalen

02.11.2017

Forum for Miljøteknologi er langt på vei positiv til budsjettforslaget som regjeringen har lagt fram, men ser en del store svakheter når det gjelder satsingen på miljøteknologi.

Miljøteknologiordningen
I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen å redusere bevilgningen til Miljøteknologiordningen, som forvaltes av Innovasjon Norge, med 69 millioner kroner. Budsjettet for 2018 er redusert til 465,5 millioner kroner mens det har kommet inn søknader for 1,1 milliarder kroner hittil i år. Behovet er mer enn dobbelt så stort som bevilgningen for neste år.

Det trengs en kraftig opptrapping av ordningen om Norge skal kunne ligge i front når det gjelder utvikling av miljøteknologi. Økte bevilgninger er også en forutsetning for at Norge skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til Paris-avtalen.

Reduserte bevilgninger til Miljøteknologiordningen svekker også industriens tillit til ordningen. Bedrifter som ønsker å satse på utvikling av innovativ miljøteknologi, er avhengige av forutsigbar risikoavlastning. Industrien har mange og store prosjekter under utvikling. For å ta disse videre gjennom utviklingsløpet er det avgjørende for bedriftene at de kan ha tillit til at det er ordninger tilgjengelig når prosjektene kommer til de krevende pilot-, demonstrasjons- og kommersialiseringsfasene.

Investeringsselskapet «Fornybar AS»

Forum for Miljøteknologi ser det som positivt at investeringsselskapet «Fornybar AS» nå er etablert. Det er imidlertid avgjørende at selskapet får fleksibilitet, og at det kan tilby langsiktig kapital tilpasset det enkelte selskap eller prosjekt. Selskapets midler må kunne inkludere ulike former for lån, ansvarlig kapital (ansvarlig selskap eller indre selskap) og andre former for hybridkapital. Det bør også vurderes om selskapet skal kunne delta med garantier av ulik art.

I regjeringens forslag er lav- og nullutslippsløsninger prioritert. Også andre miljørelaterte teknologier og løsninger bør være inkludert – som teknologi for bedre luft- og vannkvalitet og materialer med helse- og miljøfortrinn. Også disse bidrar til lavere utslipp og redusert avhengighet av fossile råstoff.

Enova

Vi ser det som positivt at regjeringen har bevilget nær 2,7 milliarder kroner ekstra til Energifondet og Enovas virksomhet. Enova er et svært viktig virkemiddel for at Norge skal nå målet om å ligge i front når det gjelder det grønne skiftet, både i kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor.

I møte med Enova og det nye mandatet, som trådte i kraft ved årsskiftet, opplever våre medlemmer en dreining i Enovas tilbud som innebærer vesentlige begrensninger for kvotepliktig sektor. Denne begrensningen er ikke i samsvar med behovet for støtte til industrien i det grønne skiftet, og heller ikke i pakt med Stortingets føringer i Innst 211 S (2014-15), hvor flertallet i komiteen går inn for at Norge viderefører bruken av doble virkemidler.

I statsbudsjettet for 2018 skriver regjeringen: «Den nye styringsavtalen legger til rette for fortsatt innsats innenfor alle sektorene Enova har bidratt de siste årene.» Vi ber Stortinget sikre at dette innebærer at kvotepliktig sektor får tilgang på de samme støtteordningene som de hadde i Enovas tidligere mandat. Bare slik kan våre medlemmer få gjennomført betydelige utslippsreduserende tiltak.

CO2-håndtering

Forum for Miljøteknologi er skuffet over at regjeringen har redusert bevilgningene til fangst og lagring av CO2 fra rundt 1,3 milliarder kroner til 509 millioner. Av dette er det avsatt 20 millioner kroner til fullskala anlegg. Reduksjonen vil svekke bedriftene Yara, Norcem og forbrenningsanlegget på Klemetsruds incentiver til å satse videre på fullskala anlegg. Bedriftene har alle lagt ned omfattende arbeid i forbindelse med sine respektive prosjekter for fangst og lagring.

Reduksjonen vil også svekke Norges muligheter til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Paris-avtalen.

Forum for Miljøteknologi (FFM) er en landsdekkende organisasjon og med en rekke av landets største bedrifter innen prosessindustri, maritim sektor, papirindustri, energiproduksjon og byggenæringen som medlemmer. FFMs ambisjon er at norske bedrifter skal være ledende i utvikling og bruk av miljøteknologi. Marianne Lie er sekretariatsleder.

Kilde: naringspolitikk.no