Return to Content

Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi

22.09.2015

Innspill bioøkonomistrategi

Bioøkonomiske muligheter berører en rekke næringsområder hvor norsk næringsliv er sterkt posisjonert gjennom konkurransedyktige klynger og verdikjeder, og FFM mener bioøkonomistrategien må prioritere områder som Borregaards posisjon og verdikjede innen spesial cellulose og kjemikalier, fiskerisektoren generelt, ulike deler av prosessindustrien og energiproduksjon basert på biomasse.

Vi må investere tungt i utvikling av grønn teknologi

10.03.2015

Notat til Stortingets energi- og miljøkomité vedrørende Meld. St. 13 (2014-2015). Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU.

Regjeringens indikative forpliktelse til FNs klimakonvensjon utgjør ambisiøse, men nødvendige målsetninger. Felles oppfyllelse med EU er et riktig grep.Samtidig må det investeres tungt i norsk teknologiutvikling. Det er nødvendig med tunge virkemidler rettet mot utvikling og bruk av miljøteknologi.

20150305 FFM høringsuttalelse Energi- og miljøkomiteen

Grønne teknologigjennombrudd

23.02.2015

Næringslivet og bedriftene er på god vei inn i det grønne skiftet. Markeder, produkter, produksjonsprosesser og forretningsmodeller endres dramatisk. Norske bedrifter leder an i den teknologiske utviklingen innen flere viktige områder hvor vi har sterke globale posisjoner. For å ligge i front i utvikling av miljøteknologi er bedriftene avhengig av risikoavlastning gjennom ordninger som dekker alle faser fra forskning og utvikling til kommersialisering, skriver FFM til statsministeren, finansministeren, næringsministeren, olje- og energiministeren og klima- og miljøministeren.

Brev statsmin 230215

1 2 3 4