Return to Content

Innspill til finanskomiteen, energi- og miljøkomiteen og næringskomiteen statsbudsjett 2018

24.10.2017

Behov for støtte til utvikling og bruk av miljøteknologi

Generelt gjør markedssvikt at teknologiutvikling må støttes direkte. Samfunnet har større glede av teknologiutvikling enn den gevinsten den enkelte bedrift har av egen teknologiutvikling. For enkeltbedrifter innebærer teknologiutvikling store kostnader og høy risiko. Ikke alle prosjekter vil være vellykket. Men når teknologiske gjennombrudd skjer, gir det muligheter og verdiskaping for flere enn den bedriften som har gjort investeringen. Produktivitetskommisjonen konkluderer slik i sin rapport.

Behov for støtte til utvikling og bruk av miljøteknologi

Innspill til finanskomiteen, energi- og miljøkomiteen og næringskomiteen statsbudsjett 2018

24.10.2017

Fornybar AS

Den foreslåtte bevilgningen på 200 millioner kroner, med mulighet for ytterligere 200 millioner kroner, er en oppfølging av Stortingets vedtak om å opprette et investeringsselskap med en investeringskapital på 20 milliarder kroner. Det er vesentlig at regjeringen følger opp med forslag til bevilgninger etter hvert som selskapet har investeringsprosjekter klare.

Innspill – Fornybar

Innspill til finanskomiteen, energi- og miljøkomiteen og næringskomiteen statsbudsjett 2018

24.10.2017

Enovas mandat

I desember 2016 inngikk Olje- og energidepartementet ny fireårsavtale med Enova om forvaltningen av midlene i Energifondet. Stortingets behandling av energimeldingen (Meld. St. 25 for 2015-2016) og klimapolitikken (Mel. St. 13 for 2014-2015) gir viktige føringer for Enovas mandat og virksomhet og inngår som premisser i avtalen.

Innspill – Enovas mandat

Høringsbrev Industrimeldingen

28.04.2017

Satsing på miljøteknologi gir norsk industri konkurransekraft.

«Grønnere, smartere og mer nyskapende» er en god plattform for en aktiv og vellykket industripolitikk. Miljøvennlig produksjon og miljøvennlige produkter er allerede en viktig konkurransefordel for norsk industri. Norske bedrifter er ledende på mange fronter, ikke minst fordi de evner å finne smarte og nyskapende måter å drive mer miljøvennlig. Vi tror evnen til å utvikle nye, grønne løsninger vil være norske industribedrifters viktigste konkurransefaktor også fremover. Vårt høye kostnads- og velferdsnivå forutsetter at vi hele tiden er i front teknologisk og miljømessig for at norsk industri skal være konkurransedyktig.

Grønn konkurransekraft høring

Høringsuttalelse Grønn konkurransekraft

08.12.2016

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft baserer seg i stor grad på tett dialog med norske bedrifter samt såkalte veikart fra de viktigste næringene. Mobiliseringen av næringslivet og dialogen mellom bedriftene om et grønt skifte har vært verdifullt i seg selv og har ført til nye kontaktfora og tilnærminger til utfordringene. Våre medlemmer mener rapporten fra ekspertutvalget er et godt utgangspunkt for et grønt skifte i Norge.

Grønn konkurransekraft høring

1 2 3 4