Return to Content

Innspill til finanskomiteen, energi- og miljøkomiteen og næringskomiteen statsbudsjett 2018

24.10.2017

Fornybar AS

Den foreslåtte bevilgningen på 200 millioner kroner, med mulighet for ytterligere 200 millioner kroner, er en oppfølging av Stortingets vedtak om å opprette et investeringsselskap med en investeringskapital på 20 milliarder kroner. Det er vesentlig at regjeringen følger opp med forslag til bevilgninger etter hvert som selskapet har investeringsprosjekter klare.

Innspill – Fornybar

Innspill til finanskomiteen, energi- og miljøkomiteen og næringskomiteen statsbudsjett 2018

24.10.2017

Enovas mandat

I desember 2016 inngikk Olje- og energidepartementet ny fireårsavtale med Enova om forvaltningen av midlene i Energifondet. Stortingets behandling av energimeldingen (Meld. St. 25 for 2015-2016) og klimapolitikken (Mel. St. 13 for 2014-2015) gir viktige føringer for Enovas mandat og virksomhet og inngår som premisser i avtalen.

Innspill – Enovas mandat

Høringsbrev Industrimeldingen

28.04.2017

Satsing på miljøteknologi gir norsk industri konkurransekraft.

«Grønnere, smartere og mer nyskapende» er en god plattform for en aktiv og vellykket industripolitikk. Miljøvennlig produksjon og miljøvennlige produkter er allerede en viktig konkurransefordel for norsk industri. Norske bedrifter er ledende på mange fronter, ikke minst fordi de evner å finne smarte og nyskapende måter å drive mer miljøvennlig. Vi tror evnen til å utvikle nye, grønne løsninger vil være norske industribedrifters viktigste konkurransefaktor også fremover. Vårt høye kostnads- og velferdsnivå forutsetter at vi hele tiden er i front teknologisk og miljømessig for at norsk industri skal være konkurransedyktig.

Grønn konkurransekraft høring

Høringsuttalelse Grønn konkurransekraft

08.12.2016

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft baserer seg i stor grad på tett dialog med norske bedrifter samt såkalte veikart fra de viktigste næringene. Mobiliseringen av næringslivet og dialogen mellom bedriftene om et grønt skifte har vært verdifullt i seg selv og har ført til nye kontaktfora og tilnærminger til utfordringene. Våre medlemmer mener rapporten fra ekspertutvalget er et godt utgangspunkt for et grønt skifte i Norge.

Grønn konkurransekraft høring

Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi

22.09.2015

Innspill bioøkonomistrategi

Bioøkonomiske muligheter berører en rekke næringsområder hvor norsk næringsliv er sterkt posisjonert gjennom konkurransedyktige klynger og verdikjeder, og FFM mener bioøkonomistrategien må prioritere områder som Borregaards posisjon og verdikjede innen spesial cellulose og kjemikalier, fiskerisektoren generelt, ulike deler av prosessindustrien og energiproduksjon basert på biomasse.

Vi må investere tungt i utvikling av grønn teknologi

10.03.2015

Notat til Stortingets energi- og miljøkomité vedrørende Meld. St. 13 (2014-2015). Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU.

Regjeringens indikative forpliktelse til FNs klimakonvensjon utgjør ambisiøse, men nødvendige målsetninger. Felles oppfyllelse med EU er et riktig grep.Samtidig må det investeres tungt i norsk teknologiutvikling. Det er nødvendig med tunge virkemidler rettet mot utvikling og bruk av miljøteknologi.

20150305 FFM høringsuttalelse Energi- og miljøkomiteen

1 2 3 4