Return to Content

Klimautfordringene krever langt kraftigere tiltak!

21.05.2019

I sitt innspill til finanskomiteen angående revidert nasjonalbudsjett for 2019 understreker Forum for Miljøteknologi at det kreves radikalt sterkere satsing på utslippskutt framover, og at det haster.

Innspill revidert 19

Statsbudsjettet 2019 – høring energi- og miljøkomiteen

30.10.2018

Umiddelbare utslippsreduksjoner i industrien er tilgjengelige, men krever nye virkemidler

Industrien har tatt ut en stor del av potensialet for utslippsreduksjoner med tilgjengelig teknologi. Men det er fremdeles et potensial innenfor tilgjengelig teknologi. I Miljødirektoratets utredning, som utgjorde grunnlaget for den norske klimastrategien, er det identifisert kortsiktige tiltak i landbasert industri med en effekt på ca 1 million tonn CO2-ekvivalenter. Også Enova/Mc Kinseys rapport fra november 2017 bekrefter at det er et potensial for utslippsreduksjon med tilgjengelig teknologi.

Brev energi- og miljøkomiteen

Brev til Stortingets næringskomité

16.10.2018

Den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at klimagassutslippene må reduseres med 40 til 50 prosent innen 2030 for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Til sammenligning viser Finansdepartementets fremskrivninger en reduksjon i de norske utslippene på 13 prosent frem mot 2030. Dette sier med all tydelighet at det kreves en radikalt sterkere satsing enn det regjeringen foreslår – både på kort og lang sikt. Fremskrivningene viser at verken kvotesystemet eller dagens nasjonale virkemidler er tilstrekkelige til å sikre nødvendige utslippsreduksjoner.

Brev næringskomiteen

Høringsuttalelse – Kapital i omstillingens tid

30.05.2018

På miljøområdet møtes to sentrale og uomstridte markedsimperfeksjoner: 1) forurenseren tar ikke selv kostnaden for forurensningen, og 2) teknologiutvikleren får ikke selv hele verdien som skapes gjennom utviklingen. Hver for seg, og enda mer sammen, er disse markedsimperfeksjonene viktige begrunnelser for offentlige ordninger for kapitaltilgang og risikoavlastning.

 

Høring – Kapital i omstillingens tid

Høringsuttalelse til revidert nasjonalbudsjett 2018

21.05.2018

Satsing på miljøteknologi avgjørende for at Norge skal nå målene i Paris-avtalen

I revidert nasjonalbudsjett for 2018 har regjeringen redusert bevilgningene til Miljøteknologiordningen med 10 millioner kroner, fra 565,5 millioner til 555,5 millioner kroner. Innovasjon Norge mottok søknader knyttet til ordningen på rundt 1,4 milliarder kroner, dvs nesten tre ganger beløpet som er bevilget for 2018.

Vi mener derfor Stortinget bør vedta en tilleggsbevilgning til Miljøteknologiordningen i revidert nasjonalbudsjett og etablere en ambisjon om å øke bevilgningene til 1,5 milliarder kroner per år.

Høringsuttalelse revidert 2018

Høringsuttalelse – Ekspertrapport om desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene

08.05.2018

FFM mener at regionale og lokale tiltak og midler er viktige for nærings- og teknologiutvikling og etablering av arbeidsplasser i små og mellomstore bedrifter over hele landet. Dette gjelder også for miljøteknologiprosjekter. Men bedrifter med prosjekter med avansert teknologiutvikling og prosjekter som krever store investeringer, trenger et virkemiddelapparat på nasjonalt nivå. Dette skyldes både kompetansebehov og investeringenes størrelse.

Høring – ekspertrapport om regionreformen

Fornybar AS

09.02.2018

Regjeringens mål om en grønn, smart og nyskapende industriforutsetter kraftige finansielle virkemidler i form av kapitaltilgang og risikoavlastning.

Fornybar

Innspill til finanskomiteen, energi- og miljøkomiteen og næringskomiteen statsbudsjett 2018

24.10.2017

Behov for støtte til utvikling og bruk av miljøteknologi

Generelt gjør markedssvikt at teknologiutvikling må støttes direkte. Samfunnet har større glede av teknologiutvikling enn den gevinsten den enkelte bedrift har av egen teknologiutvikling. For enkeltbedrifter innebærer teknologiutvikling store kostnader og høy risiko. Ikke alle prosjekter vil være vellykket. Men når teknologiske gjennombrudd skjer, gir det muligheter og verdiskaping for flere enn den bedriften som har gjort investeringen. Produktivitetskommisjonen konkluderer slik i sin rapport.

Behov for støtte til utvikling og bruk av miljøteknologi

1 2 3 4