Return to Content

Høringsuttalelse til rapport om virkemiddelapparatet

02.01.2020

Forum for Miljøteknologi mener det er positivt at departementet ser på virkemiddelapparatet og vurderer hvor det kan være muligheter for effektivisering. Virkemiddelapparatet er komplekst, med ulike mål og formål og med mange aktører. Vi støtter utgangspunktet for oppdraget med mål om «mest mulig verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser innenfor bærekraftige rammer» og effektivisering av «resursbruken uten at måloppnåelsen reduseres».

20191220 Virkemiddelgjennomgang høringsuttalelse

 

Statsbudsjettet 2019 – høring energi- og miljøkomiteen

30.10.2018

Umiddelbare utslippsreduksjoner i industrien er tilgjengelige, men krever nye virkemidler

Industrien har tatt ut en stor del av potensialet for utslippsreduksjoner med tilgjengelig teknologi. Men det er fremdeles et potensial innenfor tilgjengelig teknologi. I Miljødirektoratets utredning, som utgjorde grunnlaget for den norske klimastrategien, er det identifisert kortsiktige tiltak i landbasert industri med en effekt på ca 1 million tonn CO2-ekvivalenter. Også Enova/Mc Kinseys rapport fra november 2017 bekrefter at det er et potensial for utslippsreduksjon med tilgjengelig teknologi.

Brev energi- og miljøkomiteen

Høringsuttalelse – Ekspertrapport om desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene

08.05.2018

FFM mener at regionale og lokale tiltak og midler er viktige for nærings- og teknologiutvikling og etablering av arbeidsplasser i små og mellomstore bedrifter over hele landet. Dette gjelder også for miljøteknologiprosjekter. Men bedrifter med prosjekter med avansert teknologiutvikling og prosjekter som krever store investeringer, trenger et virkemiddelapparat på nasjonalt nivå. Dette skyldes både kompetansebehov og investeringenes størrelse.

Høring – ekspertrapport om regionreformen